флотацийн машиныг үр ашигтайгаар үйлдвэрлэх машиныг сайжруулах