хаалттай хажуугийн байрлалыг хянах эрүү хайлах зэргийг хянах