нүүрсний олборлолт коксын боловсруулалт эрүүл мэнд байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө