тэжээгчээс урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ хийх