нигерийн уул уурхайн салбарын төрөл бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлох