термодинамикийн ашигт малтмалын боловсруулалтад хэрэглэх