урьдчилан харахыг хүсэж байгаа хүмүүсийг ашиглаж болно