фосфатын чулуулгийн боловсруулалтыг үр ашигтай болгох