6 боловсруулалтыг олборлож байсан газар монгол алт