• Egzamin zawodowy sesja czerwiec/lipiec 2021

  Egzamin zawodowy sesja czerwiec/lipiec 2021

  Egzamin zawodowy sesja czerwiec/lipiec 2021

 • INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW TECHNIKUM NR 2 W CKZiU w MIĘDZYRZECZU

  INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW TECHNIKUM NR 2 W CKZiU w MIĘDZYRZECZU

  Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2021 roku, część pisemna egzaminu maturalnego:

  4.05.2021 r. (wtorek) godz. 9:00 JĘZYK POLSKI PP (170 min) sala nr 1 (sala gimnastyczna) wejście główne A

  4.05.2021 r. (wtorek)  godz. 9:00 JĘZYK POLSKI PP (170 min)  sala nr 2 (świetlica) wejście od strony placu apelowego C

  4.05.2021 r. (wtorek) godz. 9:00 JĘZYK POLSKI PP (170 min) sala nr 3 (warsztaty)

  5.05.2021 r. (środa) godz. 9:00 MATEMATYKA PP (170 min) sala nr 1 (sala gimnastyczna) wejście główne A

   5.05.2021 r. (środa) godz. 9:00 MATEMATYKA PP (170 min) sala nr 2 (świetlica) wejście od strony placu apelowego C

  5.05.2021 r. (środa) godz. 9:00 MATEMATYKA PP (170 min) sala nr 3 (warsztaty)

  6.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PP (120 min) sala nr 2 (świetlica) wejście od strony placu apelowego C

  6.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PP (120 min) sala nr 12 wejście główne A

  6.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PP (120 min) sala nr 14 wejście od strony placu apelowego C

  6.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PP (120 min) sala nr 15 wejście od strony placu apelowego C

  6.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PP (120 min)  sala nr 16 wejście od strony placu apelowego, przy sklepiku  B

  7.05.2021 r. (piątek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PR (150 min) sala nr 2 (świetlica)

  7.05.2021 r. (piątek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PR (150 min) sala nr 15 wejście od strony placu apelowego C

   7.05.2021 r. (piątek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PR (150 min) sala nr 16  wejście od strony placu apelowego, przy sklepiku B

   

  10.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 9:00 JĘZYK POLSKI PR (180 min) sala nr 14 wejście główne A

  11.05. 2021 r. (wtorek) godz. 9:00 MATEMATYKA PR (180 min) sala nr 2 (świetlica) wejście główne A

  11.05.2021 r. (wtorek) godz. 14:00 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (180 min) sala nr 14 wejście główne A

  13.05. 2021 r. (czwartek) godz. 14:00 JĘZYK NIEMIECKI PP (120 min) sala nr 2 (świetlica) wejście główne A

  14.05.20201 r. (piątek) godz. 14:00 JĘZYK NIEMIECKI PR (150 min) sala nr 14 wejście główne A

  17.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 9:00 HISTORIA PR (180 min) sala nr 14 wejście główne A

  18.05.2021 r. (wtorek) godz. 9:00 FIZYKA PR (180 min) sala nr 14 wejście główne A

  19.05.2021 r. (środa) godz. 9:00 INFORAMATYKA PR (cz. I - 60 min; przerwa - 30 min; cz. II - 150 min) sala nr 12 wejście główne A

   

  Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych wraz z linkiem:

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem). Rysunki - jeśli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

  2. Pozostałe materiały i przybory wg przedmiotów egzaminacyjnych, które zapewnia sobie zdający:

  - informatyka: kalkulator prosty,

  - matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,

  - wiedza o społeczeństwie: kalkulator prosty,

  - fizyka: linijka, kalkulator prosty.

  Pełna informacja:https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

  WYTYCZNE CKE, MEiN, GIS DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA                                              I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 R.:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych                    z objawami COVID-19.

  2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

  5. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie, korzysta wówczas       z własnego długopisu.

  6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

  7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

  8.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

  9.  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w wyznaczonym miejscu.

  10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

  11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

  12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie b) wychodzi do toalety c) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ) d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

  13.  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

  14. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

  15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń

  16. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu     z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia

  17. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

  18. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza,
  w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie
  to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).

  19. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

  20. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się  z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, by unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

  POZOSTAŁE INFORMACJE DOSTĘPNE POD ADRESAMI:

  1.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZAJCJA 2 z dnia 19.04.2021 r. https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja2.pdf

  2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

  3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku:

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

  4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021:

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

  5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021:

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

  UWAGA:  Do 27 kwietnia 2021 r. rodzice uczniów niepełnoletnich, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką, przekazują dyrektorowi szkoły udokumentowaną stosowną informację/zaświadczenie.

   

 • APEL DO MIESZKAŃCÓW POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

  APEL DO MIESZKAŃCÓW POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!!

  Dyrektor CKZiU w Międzyrzeczu informuje , że ze względu na trwającą w obu budynkach Centrum termomodernizację oraz z uwagi na konieczność przygotowania szkoły w reżimie sanitarnym, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, odbędzie się tylko dla uczniów klas pierwszych w planowanym terminie:                1 września 2020 r.:

  Godzina 10:00

  • Uczniowie klas pierwszych Technikum nr 1 spotykają się przy ulicy Libelta 4 przed budynkiem szkoły.

  Godzina 11:00

  • Uczniowie klas pierwszych Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia spotykają się przy ulicy Marcinkowskiego 26 na boisku szkolnym.

  Proszę o przyjście w maseczkach oraz o zachowanie dystansu społecznego.

  Dni od 2 do 4 września są dniami dyrektorskimi a zatem wolnymi od zajęć dydaktycznych.

  Zajęcia dydaktyczne zaczynają się z dniem 7 września 2020 r.:

  • Dla uczniów Technikum nr 1 – stacjonarnie, w budynku szkoły przy ulicy Libelta 4.
  • Dla uczniów Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia – zdalnie, ze  względu na prace remontowe, przy czym w miarę ich postępu uczniowie będą sukcesywnie wpuszczani do szkoły. Szczegółowe informacje będą udzielane przez dyrektora na bieżąco.

   

 • INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW TECHNIKUM NR 2 W CKZiU w MIĘDZYRZECZU oraz LOdD

  INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW TECHNIKUM NR 2 W CKZiU w MIĘDZYRZECZU oraz LOdD

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM PRZEPROWADZANEGO W TECHNIKUM NR 2 W CKZiU w MIĘDZYRZECZU

  EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2020 BĘDZIE PRZEPROWADZANA TYLKO                                  W CZĘŚCI PISEMNEJ

  08.06.2020 (PONIEDZIAŁEK), GODZ.  09:00 - JĘZYK POLSKI PP

  08.06.2020 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 14:00 - JĘZYK POLSKI PR

  09.06.2020 (WTOREK), GODZ. 09:00 - MATEMATYKA PP

  10.06.2020 (ŚRODA), GODZ. 09:00 - JĘZYK ANGIELSKI PP

  10.06.2020 (ŚRODA), GODZ. 14:00 - JĘZYK ANGIELSKI PR

  15.06.2020 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 09:00 - MATEMATYKA PR

  15.06.2020 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 14:00 - FILOZOFIA  PR

  16.06.2020 (WTOREK), GODZ. 09:00 - BIOLOGIA PR

  16.06.2020 (WTOREK), GODZ. 14:00 - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PR

  17.06.2020 (ŚRODA), GODZ. 14:00 – INFORMATYKA

  18.06.2020 (CZWARTEK), GODZ. 09:00 – JĘZYK NIEMIECKI PP

  18.06.2020 (CZWARTEK), GODZ. 14:00 – JĘZYK NIEMIECKI PR

  19.06.2020 (PIĄTEK), GODZ. 09:00 – GEOGRAFIA PR

  19.06.2020 (PIĄTEK), GODZ. 14:00 – HISTORIA SZTUKI PR

  24.06.2020 (ŚRODA), GODZ. 09:00 – FIZYKA PR

  24.06.2020 (ŚRODA), GODZ. 14:00 – HISTORIA PR

   

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)        z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).[1] Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

  2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

   

   

  MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE ZDAJĄCY ZAPEWNIA SOBIE SAM OBOWIĄZKOWO:

  Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

  Biologia – linijka, kalkulator prosty*

  Fizyka – linijka, kalkulator prosty.

  Geografia – linijka, kalkulatora prosty .

  Informatyka – kalkulator prosty.

  Matematyka - linijka, cyrkiel, kalkulator prosty.

  Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty.

  *kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

   

  WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W TECHNIKUM NR 2 W CKZiU DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W REŻIMIE SANITARNYM W ROKU 2020                    – INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją                  w warunkach domowych.

  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

  4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 1) zdający 2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni 3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni, itp.

  5. Pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

  6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,         w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

  7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

  8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

  9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

  10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami - sala nr 16. z zalecanym odstępem społecznym.

  10. Zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste (plecak, torbę, kurtkę) w szatni szkolnej, gdzie umieści swoje rzeczy w przezroczystym podpisanym worku foliowym.

  11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, sala nr 16. Z zalecanym odstępem społecznym.

  12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

  13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które              ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

  14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) kończy pracę                z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

  15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

  16. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali.

  17. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbice, albo jeśli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej Sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m (należy zgłosić dyrektorowi do 29.05.2020 r.).

  18. W przypadku egzaminu maturalnego, zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

  19. W przypadku egzaminu maturalnego, zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie. Korzysta przy tym z własnego długopisu.

  20. W przypadku egzaminu z przedmiotów na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

  21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

  22. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Czas wykonania tej czynności należy wyznaczyć dla każdego zdającego, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

  23. Prosimy, by wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

  24. W związku z koniecznością unikania tworzenia się grup zdających pod szkołą, zdający będą wpuszczani na egzaminy maturalne różnymi wejściami, w zależności od sal w których będą zdawać w kolejnych dniach. I tak:

  • Zdający w sali nr 1 (gimnastycznej) wchodzą/wychodzą wejściem głównym A
  • Zdający w sali nr 40 (świetlica) wchodzą/wychodzą wejściem B od placu apelowego
  • Zdający w sali nr 15 wchodzą/wychodzą wejściem C od placu apelowego
  • Zdający w sali nr 14 wchodzą/wychodzą wejściem C od placu apelowego
  • Zdający w sali nr 13 wchodzą/wychodzą wejściem C od placu apelowego
  • Zdający w sali nr 12 wchodzą/wychodzą wejściem C od placu apelowego
  • Zdający w sali nr 87 (na warsztatach) wchodzą/wychodzą wejściem D od strony boiska/parku.

  UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY MIEĆ MASECZKĘ, KTÓRA ZASŁANIA USTA I NOS.

  INFORMACJE NA TEMAT SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZOWANIA       I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO, ZWIAZANE Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO, A TAKŻE INFORMACJE NA TEMAT SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R. OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 19 MAJA 2020 R. ZMIENIAJĄCYM ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU  OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, W TYM O:

  a) INFORMACJACH, JAKIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ Z PRZEPROWADZANIA W 2020 R. CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

  b) ZASADACH PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH KOLEJNYCH PRZEZ OSOBY, KTÓRE W 2020 R. NIE UZYSKAJĄ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

  c) ZASADACH DOTYCZĄCYCH OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY WNOSZONYCH W LATACH NASTĘPNYCH

   

   

  ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH LUB LINKACH:

  1. HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R.

  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

  2. KOMUNIKAT O PRZYBORACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

  3. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/informacja_egzamin_maturalny_2020_aktualizacja.pdf

  4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R.

  https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 19 MAJA 2020 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSYTEMU OŚWIATY                W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COCVID – 19

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000891/O/D20200891.pdf

   

   

   

   

  [1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 • OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/21

  Drodzy Ósmoklasiści,

  w związku z obecnie panującą sytuacją nie możemy do Was dotrzeć i w formie bezpośredniej przedstawić Wam ofertę edukacyjną naszej szkoły. Bardzo chcielibyśmy przekonać Was, że warto zostać uczennicą/uczniem największej i najlepszej szkoły w powiecie międzyrzeckim.  Dlatego też zachęcamy Was do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej ulotkami prezentującymi w pigułce poszczególne kierunki kształcenia. Zachęcamy Was także do przeglądania bieżących i archiwalnych informacji z życia szkoły, które znajdziecie na naszej stronie internetowej i na naszym fanpage.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 w Technikum nr 1 o godz. 9.00; w Technikum nr 2 o godz 10.00

 • ŻYCZENIA WAKACYJNE !!!

  Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom i ich rodzicom a także nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że był to dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 • Nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla NAJLEPSZYCH

  Apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Podczas apelu dyplomy i nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców, dostali uczniowie którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz stuprocentową frekwencję. Wyróżnienia i nagrody otrzymali również uczniowie Klas Mundurowych. Uczniowie otrzymali także certyfikaty za udział w kursach z projektu ''Modernizacja kształcenia zawodowego'' oraz za wolontariat i honorowe krwiodawstwo.Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 • W DESZCZU I SŁOŃCU NA POLIGONIE

  W DESZCZU I SŁOŃCU NA POLIGONIE

              W dniach 5-10 maja br.  uczniowie Klas mundurowych Technikum nr 2 z CKZiU w Międzyrzeczu, w ramach „Programu Pilotażowego” MON, przeszli intensywne szkolenie poligonowe.  Przez kilka dni obiekty koszarowe na OSPWL w Wędrzynie stały się dla naszych uczniów drugim domem.

  Zajęcia realizowane przez naszych uczniów, to przede wszystkim taktyka oraz szkolenie z zakresu zapoznania się z bronią używaną w Wojsku Polskim, sposobami jej użycia oraz rozkładania i składania. Uczniowie zapoznali się z technikami rzutu granatem z różnych pozycji, sposobami poruszania się w terenie z wyznaczaniem azymutu oraz przeszli intensywne szkolenie ogniowe na trenażerach strzeleckich na Śnieżniku. Ponadto uczniowie pod opieką żołnierzy ćwiczyli ewakuację rannych z pola bitwy, czołganie się, oraz doskonalili elementy musztry, w tym sposoby formowania szyków i maszerowanie.

  W ostatnim dniu szkolenia poligonowego odbył się Międzyszkolny Turniej Klas Mundurowych, podczas którego nasi uczniowie przygotowywali się  także do udziału w Marszu Nadodrzańskim 2019

  Zajęcia były bardzo ciekawe i dość meczące, także ze względu na niezbyt sprzyjająca aurę, ale mimo intensywnego deszczu humory wszystkim dopisywały.  Zafascynowanie i ogromny entuzjazm, który towarzyszył uczniom Klas mundurowych podczas pobytu na poligonie nie opuszcza ich do dziśJ

  Uczniowie Klas mundurowych Technikum nr 2 w CKZiU w Międzyrzeczu chciałyby serdecznie podziękować za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w to przedsięwzięcie organizatorzy: 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni J. Dowbora-Muśnickiego i Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl.

  Uczniowie mają nadzieję, że będą mieli możliwość dalszego rozwijania swoich umiejętności w tej dziedzinie.

   

 • ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW

  ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW

  🎓Drodzy Maturzyści 🎓

  Przed wami egzamin, który kończy pewien etap w waszym życiu i równocześnie rozpoczyna kolejny.
  Z tej okazji życzymy Wam optymizmu i szczęścia, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności.
  Pamiętajcie, że nawet najbardziej śmiałe marzenia spełniają się, a sukces można osiągnąć tylko własną pracą, wytrwałością w dążeniu do celu oraz wiarą w sens pokonywania trudności.

  Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki.
  POWODZENIA 🍀

  Dyrekcja i nauczyciele Technikum nr 2 w CKZiU

 • SZKOLENIE TAKTYCZNE UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

  SZKOLENIE TAKTYCZNE UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

  W dniu 29.04.2019 r. uczniowie klas mundurowych Technikum nr 2 w ramach realizacji projektu „Edukacja wojskowa” wzięli udział w kolejnym cyklu zajęć szkoleniowych. Tym razem zajęcia odbyły się na terenie szkoły, na boisku i placu apelowym.

  Zagadnienia dzisiejszych zajęć dotyczyły: musztry indywidualnej, działania podczas marszu, szyków marszowych i patrolowych, działania taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej oraz metod posługiwania się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniem.

  Na terenie szkoły,  zorganizowane zostały stanowiska ćwiczeniowe dla naszych uczniów, odpowiadające poszczególnym tematom zajęć. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których zdobywali wiedzę teoretyczną oraz ćwiczyli i doskonalili swoje umiejętności praktyczne pod okiem instruktorów z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni J. Dowbora-Muśnickiego w Międzyrzeczu. Wszystkie grupy musiały przejść i zaliczyć każde tematyczne stanowisko ćwiczeniowe.

  Jak zawsze, na koniec zajęć uczniowie każdej z grup zostali indywidualnie ocenieni przez prowadzących za sposób wykonania przydzielonych im zadań na każdym ze stanowisk. Pomimo zmęczenia uczniowie byli bardzo zadowoleni i do końca nie opuszczał ich dobry humor.

 • ŻYCZENIA WIELKANOCNE

  ŻYCZENIA WIELKANOCNE

  Dzieląc się jajeczkiem przy świątecznym stole
  Zastanówcie się chwilę:
  - Co jest najważniejsze na tym łez padole?
  Życzymy Wam:
  miłości - ale do bliźniego,
  wiary - bezgranicznej,
  serca - otwartego,
  i nastroju... Duchem Świąt pełnego.

  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
  Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” wszystkim uczniom i rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzy Dyrekcja CKZiU w Międzyrzeczu

 • OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM NR 2 I BRANŻOWEJ SZKOŁY I-go STOPNIA w CKZiU

 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice.
  W związku z tym, że referendum strajkowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wykazało poparcie dla przeprowadzenia STRAJKU w wysokości 95,5% głosujących, uprzejmie informujemy, że dnia 08 kwietnia br. w naszych szkołach mieszczących się na ul. Libelta 4 i ul. Marcinkowskiego 26 rozpocznie się STRAJK pracowników szkoły.
  W związku z tak wysokim poparciem prosimy o zabezpieczenie opieki młodzieży w czasie trwania STRAJKU.
  O jego zakończeniu lub przerwaniu zostaną Państwo natychmiast poinformowani.
  Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

  Gabriela Bujanowska Dyrektor CKZiU w Międzyrzeczu

 • PRELEKCJA NA TEMAT UNII EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  PRELEKCJA NA TEMAT UNII EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  Dnia 25 lutego br. w naszej Szkole odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące UE i Parlamentu Europejskiego zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa.   Prelekcję przeprowadzili studenci Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego a nad całością zaś czuwał p. Robert Smoleń-prezes Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego Europa.

  Uczniowie klas III i IV, które uczestniczyły w tym spotkaniu, uzyskali najświeższe informacje o stanie spraw UE, poznali korzyści z członkostwa Polski w UE, dowiedzieli się więcej o programie Erasmus, a także pogłębiły swą wiedzę o Parlamencie Europejskim.

 • Nasza szkoła Najlepszą w województwie !!

  Nasza szkoła Najlepszą w województwie !!

  Finał regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”
  W finale wzięło udział 26 uczniów z 13 szkół województwa lubuskiego. Do ścisłego finału dotarło czterech uczniów, którzy w teście składającym się z 35 pytań nie zrobiło ani jednego błędu. Wśród nich znalazła się Martyna Bremska z kl. 3e (Technikum nr 1) Potrzebne były dwie dogrywki aby wyłonić zwycięzców. Udało się - Martyna zajęła I miejsce! Będzie reprezentować naszą szkołę w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Warszawie. Gratulujemy i trzymamy kciuki! Anecie Świtale z kl. 1TS (Technikum nr 2), drugiej uczestniczce finału zabrakło 1 punktu, aby znaleźć się w ścisłej czołówce. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku pójdzie jej lepiej .Tak naprawdę wszyscy uczestnicy konkursu są zwycięzcami – bo wiedza z Prawa Pracy jest bezcenna!

 • KIERMASZ SZKÓŁ

  KIERMASZ SZKÓŁ

  Dnia 31 stycznia 2019 roku wzięliśmy udział w Kiermaszu Szkół organizowanym przez Zespół Edukacyjny w Skwierzynie. Uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum prezentowało się 18 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego– w tym nasza szkoła. Największe zainteresowanie budziły kierunki nauczania: technik informatyk i technik logistyk o profilu wojskowym. Technik informatyk jest kierunkiem , który od lat cieszy się największą popularnością wszkołach, które mają go w ofercie edukacyjnej. 
  Nasi uczniowie przygotowali konkursy dla swoich młodszych kolegów – układanie towarów na palecie, rebusy i puzzle logistyczne. Zainteresowani mogli zobaczyć jak działa drukarka 3 D, obejrzeć projekty domów jednorodzinnych wykonanych przez uczniów technika budownictwa, jak również przyrządy używane w branży budowlanej. Dodatkową atrakcją był monitoring zainstalowany przez naszych informatyków.
  Konkurencja na rynku edukacyjnym jest duża, ale CKZiU w Międzyrzeczu na tyle, co rok, uatrakcyjnia swoją ofertę, że liczymy na wielu uczniów, którzy będą chcieli kontynuować naukę w naszej szkole. 
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NAS!

 • I Turniej Piłki Nożnej Klas Mundurowych

  I Turniej Piłki Nożnej Klas Mundurowych

  I Turniej Piłki Nożnej Klas Mundurowych odbył się 31 stycznia 2019 roku w Hali Widowiskowo-sportowej w Międzyrzeczu. W turnieju brały udział 4 drużyny. Dwie drużyny z CKZiU w Międzyrzeczu tj. Technikum numer 1 (klasa policyjna) i Technikum numer 2 (klasa wojskowa) i dwie drużyny z Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie ( profil policyjny i wojskowy). Mecze rozgrywane systemem „każdy z każdym” przyniosły następujące rozstrzygnięcia: I miejsce zajęła drużyna z Technikum numer 2, II miejsce dla ZST w Skwierzynie (I drużyna), III miejsce wywalczyli chłopcy z Technikum numer 1 a druga drużyna ze Skwierzyny zajęła IV miejsce. Rozdano również nagrody indywidualne: Najlepszym zawodnikiem został Maciej Kaczmarek z ZST w Skwierzynie, najwięcej goli (7) strzelił Piotr Szymkowiak z Technikum numer 2, najlepszy bramkarz to Bartłomiej Antys również z Technikum numer 2, wyróżnienie za swoją grę otrzymał także Marcin Matuszewski z Technikum numer 1. 
  GRATULUJEMY

 • PION CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

  PION CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

   

           W dniach 28 i 30 stycznia 2019 roku uczniowie Klas Mundurowych z Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, którzy objęci są pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej „Edukacja wojskowa”, uczestniczyli w ostatnich już zajęciach programu. Podczas zajęć przystąpili do sprawdzianu kończącego realizowany program. Sprawdzian obejmował znajomość wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które nasi uczniowie zdobywali podczas poszczególnych zajęć realizowanych zgodnie z Podstawą Programową przedmiotu Edukacja Wojskowa. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów i na infrastrukturze naszej patronackiej jednostki 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przy wsparciu instruktorskim  ObronaNarodowa.PL

  Uczniowie naszej szkoły zajęcia z dziedziny wojskowości traktowali zawsze bardzo poważnie i podchodzili do nich w sposób sumienny i obowiązkowy. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wynikach, jakie osiągnęli na sprawdzianie końcowym. Oceny końcowe zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej sprawdzianu wypadły bardzo dobrze. Dlatego też  uczniowie pomimo początkowego stresu byli usatysfakcjonowani i zadowoleni ze swoich osiągnięć. Każdemu z nich zależało na tym, aby pokazać się z jak najlepszej strony – prezentując swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Również instruktorzy, którzy prowadzili zajęcia z naszymi uczniami i przygotowywali ich do egzaminów byli bardzo zadowoleni z wyników swoich podopiecznych.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć